DORADZTWO ZAWODOWE


Doradztwo zawodowe zadomowiło się już w placówkach oświatowych i to, co stanowiło przedmiot wielu dyskusji przed wrześniem 2018 r., jest już realizowane zarówno w przedszkolach, jak i szkołach, z wyłączeniem szkół artystycznych. Od 1 września 2019 r. podstawę prawną organizacji doradztwa zawodowego w szkołach stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r.

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 20 grudnia 2018 r., konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nadania upoważnieniu ustawowemu nowego brzmienia przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 listopada 2018 r., poz. 2245), a nowe rozporządzenie nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego. Należy pamiętać, że poza przywołanym aktem prawnym doradztwo zawodowe jest realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591, z późn. zm.). W odniesieniu do uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (np. 4-letnich techników) oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60, z późn. zm.), doradztwo zawodowe będzie realizowane w całości, tak jak dotychczas, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r, poz. 532 z późn. zm.) do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w tych szkołach i klasach.

Od 1 września 2018 r. placówki oświatowe (z wyłączeniem szkół artystycznych) są zobowiązane do realizowania doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach. Co więcej, w przypadku szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych doradztwo zawodowe realizowane jest na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, a począwszy od klasy siódmej szkoły podstawowej, dodatkowo na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

Strony internetowe przydatne w doradztwie zawodowym:

 

www.doradztwo.ore.edu.pl

 • programy doradztwa zawodowego (dla dzieci i młodzieży w różnym wieku) i WSDZ,
 • scenariusze zajęć,
 • filmy o zawodach,
 • wyszukiwarka szkół i placówek,
 • rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego,
 • publikacje,
 • przydatne linki

https://mapakarier.org/

Interaktywne i darmowe

narzędzie doradztwa zawodowego w szkole

 

Źródło: https://mapakarier.org/

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • publikacje: e-Gazetki o zawodach,
 • informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
 • poradniki metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
 • broszury dla rodziców,
 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • opisy obszarów i zawodów,
 • psychotesty.

www.kwalifikacje.gov. pl - ZSK

 • informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • Polska Rama Kwalifikacji,
 • publikacje.

www.cdzdm.pl

 • informator o zawodach,
 • nowe zawody,
 • kwestionariusze zainteresowań,
 • testy predyspozycji zawodowych.

www.sdsiz.com

 • zasobnik doradcy,
 • linki.

www.euroguidance.pl

 • publikacje do pobrania.

www.progra.pl

 • scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,
 • informacje o rynku pracy,
 • do zakupienia książki, programy, szkolenia.

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody (lub w Google wpisać: Doradca 2000)

 • klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • szczegółowe opisy zawodów.

W Google wpisać: Przewodniki po zawodach MPiPS

 • zawierają szczegółowe opisy zawodów.

 www.perspektywy.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia, rankingi szkół.

www.victor.com.pl

 • opisy zawodów.

www.cogito.com.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia. 

 

Broszura dla rodziców – link do niej

https://doradztwo.ore.edu.pl/pomagam-mojemu-dziecku-wybrac-zawod-szkole-ponadgimnazjalna-broszura-dla-rodzicow/