LATA 1986 – 2010


1 września 1986 roku funkcje dyrektora szkoły obejmuje pani Ewa Wojtuszewska.

W roku szkolnym 1990/1991 do szkoły powraca nauka religii. W latach następnych nadchodzą kolejne zmiany. Ze względu na niż demograficzny od 1997 roku rozpoczęto stopniową  likwidację punktów filialnych. Na potrzeby dydaktyczne zostaje przystosowany jeden segment, znajdującego się w pobliżu budynku szkolnego, Domu Ludowego. Odbywają się tam zajęcia kształcenia zintegrowanego (klasy 0-2), a także umiejscowiona jest świetlica szkolna, kuchnia z zapleczem oraz biblioteka dla dzieci najmłodszych. Budynek gospodarczy znajdujący się przy budynku głównym zostaje również przystosowany na potrzeby dydaktyczne. Mieści się tam pracownia komputerowa i harcówka. Na budynku głównym szkoły dobudowana zostaje nowa konstrukcja dachowa, a centralne ogrzewanie zostaje przystosowane na ogrzewanie gazem.

W roku szkolnym 1999/2000 zostaje wprowadzona kolejna reforma oświatowa. Na bazie reformy ustroju szkolnego  zostaje powołany Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: oddział zerowy, sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie publiczne gimnazjum.

Od  roku szkolnego 2006/2007 w bibliotece szkolnej istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Do dyspozycji uczniów jest 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka) oraz oprogramowania multimedialne:

-          Encyklopedia PWN

-          Wielki multimedialny atlas świata PWN

-          Słowniki PWN:

·      Słownik wyrazów obcych

·      Słownik ortograficzny

·      Słownik poprawnej polszczyzny

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część biblioteki szkolnej i kącika czytelniczego. Praca i nauka w takim miejscu – to: szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych zainteresowań. Spełniły się marzenia uczniów i nauczycieli. „Nasza biblioteka –  jest oknem na świat”.

15 października 2006 roku odbywa się piękna uroczystość – nadanie imienia szkole. Od tej pory Zespół Szkół nosi imię – JANA PAWŁA II. (zob. Patron)

W listopadzie 2006 roku rozpoczęto kontynuację budowy sali gimnastycznej. Od stycznia do końca czerwca 2007 roku dyrektor szkoły pani Ewa Wojtuszewska przebywa na zwolnieniu lekarskim. Funkcję p.o. do końca roku szkolnego pełni pani Maria Ambicka. W sierpniu 2007 roku baza dydaktyczna szkoły wzbogaca się o drugą pracownię komputerową.

            W wyniku kolejnej reformy oświatowej od roku szkolnego 2009/2010 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II zostaje utworzony odział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich i  dzieci sześcioletnich (przejściowo na okres trzech lat). Zajęcia dla dzieci z tych oddziałów  odbywają się w segmencie budynku Domu Ludowego (budynek C), gdzie również uczą się dzieci klasy pierwszej szkoły podstawowej. W budynku głównym szkoły odbywają się zajęcia dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej,  oraz zajęcia dla II i III etapu kształcenia.

            W roku szkolnym 2009/2010 baza placówki powiększa się o nowe pomieszczenia:  salę gimnastyczną wraz z zapleczem (szatnie, pomieszczenia sanitarne, magazyny na sprzęt sportowy). Na piętrze, nad zapleczem sanitarnym, dodatkowe pomieszczenia przeznaczono na bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz pracownię komputerową. Dzięki nowym pomieszczeniom poprawiła się baza dydaktyczna szkoły. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się już w nowej sali. Doskonałe są również warunki nauki i pracy w dwóch pracowniach komputerowych oraz w bibliotece szkolnej. Sekretariat szkoły został przeniesiony do dawnych pomieszczeń biblioteki szkolnej, gdzie warunki pracy są znacznie lepsze. 

Uroczystości związane z oficjalnym otwarciem sali gimnastycznej i innych nowych pomieszczeń  przeznaczonych na działalność dydaktyczną odbyły się 30 maja 2010 r.  Uczestniczyli w nich:

 • poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Piotr Tomański,
 • przedstawiciel  Sejmiku Województwa Podkarpackiego pan Leszek Ciepły,
 • Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie st. bryg. pan Zbigniew Szablewski,
 • przedstawiciel Rady Powiatu Sanockiego pan Robert Pieszczoch,
 • Wójt Gminy Bukowsko pana Piotr Błażejowski,
 • dyrektor Biura Promocji i Integracji Europejskiej Gminy Bukowsko pan Jan Muszański,
 • proboszcz parafii Dudyńce ks.  Bogdan Nitka,
 • kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Bukowsku pani Ewa Marczak,
 • Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko pan Tadeusz Silarski,
 • członkowie Rady Gminy Bukowsko,
 • sołtysi okolicznych miejscowości,
 • dyrektorzy i wicedyrektorów okolicznych szkół,
 • dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie szkoły i ich rodzice,
 • przedstawiciele ekip budowlanych, którzy brali udział w budowie sali gimnastycznej.

30 czerwca 2010 r. dyrektor szkoły pani Ewa Wojtuszewska przechodzi na emeryturę. Funkcję dyrektora placówki pełniła od 1 września 1986 roku (za wyjątkiem roku szkolnego 1989/1990), kiedy to została skierowana do pracy na stanowisku Gminnego Inspektora Oświaty w Bukowsku. W tym roku szkolnym placówką kieruje pani Alicja Kawska, która w latach następnych jest zastępcą dyrektora szkoły. Od 1 września 1997  funkcję wicedyrektora szkoły pełni pani Maria Ambicka. W latach 1986 – 2010 w placówce pracuje kilkudziesięciu nauczycieli. Prawie wszyscy posiadają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. obowiązki dyrektora szkoły obejmuje pani Elżbieta Jurkiewicz.

 

 

Powyższy materiał  został zredagowany przez: Marię Ambicką, Jerzego Ambickiego
 i Roberta Koczerę. 

 

Historia naszej szkoły  toczy się każdego dnia. Jej współczesne dzieje odnotowywane są na kartach Kroniki Szkoły (od 1 września 1989 r.); w wydawnictwach zwartych ( materiały, które umieszczane były na stronach internetowych szkoły w latach: wrzesień 2004 – czerwiec 2010), a także na szkolnej stronie internetowej.