Regulamin wypożyczania darmowych podręczników


ZARZĄDZENIE nr 2/2014

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

z dnia 02 września 2014 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Pobiednie i księdze uczniów Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie;

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Bukowsko.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
i podpisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej,
a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

8. Dokumentacja dotycząca wypożyczania podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

8. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto szkoły - klasy I, II, III szkoły podstawowej. Klasy IV-VI oraz I-III gimnazjum rodzice uczniów klas zobowiązani są do odkupienia nowego podrecznika i zwrotu do biblioteki szkolnej w uzgodnionym terminie.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym zarządzeniem oraz z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

§10

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz
1 gimnazjum,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły

Elżbieta Jurkiewicz

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

  1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj.ok.3 m-cy uczniom klas I, a pozostałym na okres roku szkolnego.
  2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
  3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
  4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
  5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
  6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
  7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
  8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
  9. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III - rodzic), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.