REGULAMIN RADY RODZICÓW


REGULAMIN

RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II

W POBIEDNIE

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNA

 

§ 1

Regulamin Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pobiednie został opracowany w oparciu
o ustawę z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2004r.Nr 256, poz 2572 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pobiednie jest jedynym reprezentantem rodziców uczniów szkoły.

§ 3

Siedzibą Rady Rodziców jest budynek Zespołu Szkół w Pobiednie, Pobiedno 105.

§ 4

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony Uchwałą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pobiednie.

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września.

§ 6

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współpracującym z: Dyrektorem Zespołu Szkół, Radą Pedagogiczną, Samorządami Uczniowskimi, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań szkoły.

 

ROZDZIAŁ 2

WYBORY RAD KLASOWYCH I RADY RODZICÓW

 

§ 7

1. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wybierają swoich przedstawicieli w Radach Klasowych w sposób następujący:

1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Zespołu Szkół.

2) Na zebraniach rodzice każdej klasy wybierają Rady Klasowe składające się z trzech przedstawicieli.

3) W wyborach, o których mowa w pkt. b, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4) Wychowawca klasy otwiera w danej klasie część zebrania poświęconą wyborom Rady Klasowej i jej przewodniczy.

5) Do zadań wychowawcy klasy, jako przewodniczącego należy:

a) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Klasowej

b) Przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

c) Nadzorowanie przebiegu głosowania

d) Obliczanie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich.

Rodzic ten nie może być kandydatem do Rady Klasowej.

e) Ogłoszenie wyników głosowania.

6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8) Osoba kandydująca do Rady Klasowej musi wyrazić na to zgodę.

9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

11) Rodzic biorący udział w wyborach, stawia znak x obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów na których głosuje.

12) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem x jedną, dwie lub trzy osoby na które głosuje.

13) Za wybranych do Rady Klasowej uważa się pierwszych trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. Przebieg czynności o których mowa w ust. 1 dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej Rady Klasowej.

3. Rada Klasowa spośród siebie wybiera Reprezentanta do Rady Rodziców i Skarbnika. Reprezentant do Rady Rodziców może reprezentować tylko jedną klasę w obrębie Zespołu Szkół.

4. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Klasowej ulegnie zmniejszeniu przeprowadza się wybory uzupełniające w tej klasie, na zasadach określonych w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§ 8

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku w głosowaniu jawnym wybiera spośród Reprezentantów Rad Klasowych Prezydium Rady Rodziców w składzie:

1) Przewodniczącego Rady

2) Zastępcę Przewodniczącego

3) Skarbnika Rady

4) Sekretarza Rady

2. Spośród Reprezentantów Rad Klasowych powołane zostają dwie osoby do pracy w Komisji Rewizyjnej. Wybrane osoby nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady Rodziców.

3. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.

4. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego
w czasie jego nieobecności.

5. Sekretarz Rady Rodziców prowadzi dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

6. Skarbnik Rady Rodziców prowadzi prawidłową gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez Radę.

§ 9

1. Członkowstwo w Radzie Rodziców lub Radzie Klasowej wygasa w przypadku:

1) Odejścia dziecka z Zespołu Szkół, z końcem miesiąca, w którym to odejście nastąpiło

2) Zrzeczenia się członkowstwa

2. Wygaśnięcie członkowstwa w przypadku określonym w punkcie 1 stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Klasowa

 

ROZDZIAŁ 4

CELE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

§ 10

1. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy w szczególności:

1) Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

2) Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.

3) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

4) Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole.

6) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, na działalność wychowawczą i pozalekcyjną.

2. Do kompetencji Prezydium Rady należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3) Uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców.

4) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

5) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

6) Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

3. Prezydium Rady Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, to program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 11

1. Posiedzenie Rady Rodziców odbywa się nie rzadziej niż 2-3 razy w roku

2. Posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Rodziców może zwołać posiedzenie w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 12

1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków.

4. Posiedzenia Rady są protokołowane.

5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli zostanie przegłosowana większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

§ 13

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 14

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Klasowa Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski rozpatruje Prezydium Rady Rodziców w miarę posiadanych środków.

§ 15

1. Rada Rodziców posiada własny rachunek bankowy

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady i Skarbnika lub innych dwóch wybranych osób.

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16

1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia

2. Rada Rodziców używa pieczątki o treści:

„Rada Rodziców

przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Pobiednie

38 – 505 Bukowsko”