Regulamin


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, absolwenci szkoły.
 2. Wypożyczalnia otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego obok drzwi wejściowych.
 3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia wypożyczalni.
 4. Książki i inne materiały wypożycza czytelnik osobiście.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych maja prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 7. Nie wolno przetrzymywać książek dłużej niż dwa miesiące.
 8. Dokumenty audiowizualne, płyty, taśmy, programy, czasopisma, itp. wypożyczane są wyłącznie nauczycielom.
 9. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówienia, może przed upływem terminy prosić o jej sprolongowanie.
 10. Wypożyczone dokumenty i materiały należy chronić przed ich zniszczeniem.
 11. Na dwa tygodnie przed końce przed końcem roku szkolnego wszystkie dokumenty powinny być zwrócone do biblioteki.
 12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów biblioteki musi odkupić taką samą lub inna wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
 13. W przypadku odejścia ze szkoły lub jej ukończenia oraz zmiany zakładu pracy, każdy czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 14. Do pomieszczeń biblioteki należy wchodzić w obuwiu zamiennym, bez kurtek, płaszczy, plecaków i jedzenia.
 15. W bibliotece obowiązuje cisza.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Z internetowego Centrum Informacji Multimedialnej można korzystać w godzinach pracy biblioteki. (harmonogram umieszczony obok drzwi wejściowych biblioteki)
 2. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i innych dokumentów (płyty, programy) można korzystać tylko na miejscu. (za wyjątkiem materiałów wypożyczonych przez nauczycieli na zajęcia edukacyjne).
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów dydaktycznych:
  • poszukiwań materiałów w programach edukacyjnych,
  • wykonywania własnych prac na potrzeby edukacyjne,
  • dokonywania poszukiwań w Internecie,
  • tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 5. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone pod nadzorem nauczyciela. (po upływie jednego miesiąca dokumenty te należy usunąć).Opiekun użytkowników na tych zajęciach odpowiedzialny jest wówczas za regulaminowe zachowanie się uczniów podczas pracy przy stanowiskach.
 6. Zabrania się korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowanych danych.
 7. Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.
 8. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów. Nauczyciel – bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania mu stałej pomocy w tworzeniu dokumentu. Może jedynie udzielić pomocy elementarnej.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
 10. Za wszelkie zniszczenia mechaniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (prawni opiekunowie ucznia).
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownikowi.
 12. Użytkownicy po przygotowaniu materiałów edukacyjnych mogą je drukować, kserować i skanować (zob. regulamin przygotowywania materiałów dydaktycznych).
 13. Każdy użytkownik komputera powinien przed przystąpieniem do pracy podać swoje dane (imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza).
 14. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza (może być to zakaz nawet do końca roku szkolnego).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRUKARKI SIECIOWEJ I KSEROKOPIARKI

 1. Z urządzeń tych może korzystać każdy nauczyciel, pracownik obsługi i uczeń w godzinach pracy biblioteki.
 2. Użytkownik korzystający z drukarki sieciowej powiadamia nauczyciela – bibliotekarza o planowanym drukowaniu materiałów (podaje ilości drukowanych stron, tematykę (czego dotyczy) i podaje swoje dane: imię i nazwisko, klasa.
 3. Materiały przeznaczone do kopiowania (niezbędne w pracy dydaktycznej) każdy nauczyciel dostarcza do biblioteki co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem odbioru. (podaje: klasę, której dotyczą materiały, ilość szt., przeznaczenie i termin odbioru).
 4. Papier do kserowania zakupuje sekretariat szkoły wg odrębnych ustaleń.
 5. Papier przeznaczony do kserowania pobiera nauczyciel – bibliotekarz (Jerzy Ambicki) z sekretariatu szkoły i dokumentuje jego odbiór. (datę pobrania, ilość ryz, cenę za jedną ryzę).
 6. W dokumentacji drukowania i kserowania podawana będzie ilość wykorzystywanego papieru.
 7. Z urządzeń można drukować materiały prywatne po odpłatności 20 gr. za stronę.