Dla uczniów


HARMONOGRAM DOWOŻENIA W ROKU SZK. 2023/24

Cena biletu 50 zł. Płatne u kierowcy do 10-go dnia każdego miesiąca.

Przyjazdy

 (UCZNIOWIE OCZEKUJĄ NA PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH)

7.05 WOLICA  

7. 10 ZBOISKA

7. 20 MARKOWCE

7.30 DUDYŃCE

Klasy 0 -3 i inne  (autobus jedzie trasą jak w roku ubiegłym)

7.50 WOLICA +WÓLKA

 8.00 ZBOISKA

  8.10 MARKOWCE 

 

Odjazdy ze szkoły:    poniedziałki, wtorki, środy, czwartki  ( jest 8 lekcja w szkole)                                                                   

13.10   MARKOWCE +PODGAJ

  13.20 – ZBOISKA

13.30 - WOLICA 

14.00 -DUDYŃCE +MARKOWCE

14.45- DUDYŃCE

14.55 - ZBOISKA + WOLICA

Odjazdy ze szkoły:     piątki (nie ma 8 lekcji)

13.10   MARKOWCE +PODGAJ

  13.20 – ZBOISKA

13.30 - WOLICA 

14.00 – DUDYŃCE + MARKOWCE

14.15 – ZBOISKA + WOLICA

 

 

 

 

                                

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 65.
1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo:
1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
3) znać zasady dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) poszanowania swej godności,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
8) korzystania z pomocy materialnej,
9)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
10) noszenia emblematu szkoły, o ile taki szkoła posiada,
11) nietykalności osobistej,
12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
2. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorową postawę,
3) szczególne osiągnięcia.

3. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu Szkół:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe.
5. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców Zespołu Szkół.
6. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.
7. Zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej do Dyrektora w terminie 2 dni od daty powiadomienia o otrzymaniu nagrody.
8.Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 66

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
1) w przypadku naruszania praw ucznia, uczeń osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) może zwrócić się z pisemną skargą do wychowawcy swojej klasy lub pedagoga szkolnego,
2) wychowawca klasy lub pedagog szkolny rozpatruje skargę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przyjęcia,
3)w razie nierozpatrzenia skargi w terminie wskazanym w pkt. 2, niemożliwości jej rozpatrzenia oraz w razie odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od sposobu załatwienia skargi, wychowawca klasy lub pedagog szkolny niezwłocznie przekazują skargę Dyrektorowi,
4) Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni, przy czym termin jej rozstrzygnięcia liczy się od dnia przyjęcia skargi przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego,
5) w sprawach spornych rodzice mogą odwołać się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
§ 67.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, pracy nad własnym rozwojem oraz należytego przygotowywania się do zajęć,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły oraz niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę osobistą oraz rozwój,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek szkoły i środowiska,
5) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
6) przestrzegać dyscypliny uczniowskiej,
7) przedstawiać pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do 10 dni od momentu ustania nieobecności, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
8) dbać o schludny wygląd.
2. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
3. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt – ciemna spódnica/spodnie i biała bluzka, 2) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie i biała koszula.
4. Uczeń szkoły nie może:
1) palić tytoniu, pić alkoholu i zażywać narkotyków,
2) samowolnie opuszczać budynku szkolnego przed zakończeniem planowanych na dany dzień zajęć, chyba, że rodzice zadecydują inaczej (prośba pisemna rodziców),
3) posiadać przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie szkoły,
4) posiadać czasopisma o treściach niedostosowanych do wieku uczniów,
5) niszczyć sprzętu i mienia szkolnego, za wyrządzone z winy ucznia szkody odpowiedzialność materialną i inną (naprawa zniszczonego mienia) ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
5. Ponadto ustala się co następuje:
1) zabrania się korzystania przez uczniów urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych itp.) na terenie szkoły,
2) w przypadku korzystania przez ucznia z urządzeń, o których mowa w ust. 5 pkt 1, nauczyciel ma prawo zatrzymać urządzenie,
3) nauczyciel przekazuje zatrzymane urządzenie mobilne do sekretariatu szkoły,
4) rodzice (prawni opiekunowie) odbierają urządzenie mobilne osobiście,
szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez ucznia w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia ( typu: urządzenia mobilne, złota i srebrna biżuteria, zegarki, droga firmowa odzież i obuwie).
6. Zalecenia dotyczące ubioru i wyglądu ucznia w szkole.
1) ubiór ucznia powinien być schludny, czysty,
2) zabronione jest:
a) widoczne malowanie się dziewcząt,
b) noszenie kolczyków przez chłopców,
c) farbowanie włosów przez uczniów,
d) noszenie krótkich bluzek lub bluzek na jednym ramieniu,
e) noszenie przesadnie krótkich spódniczek,
f) malowanie paznokci.
7. W przypadku notorycznego łamania przez ucznia powyższych zasad nauczyciel - wychowawca będzie informował o tym fakcie rodziców ucznia; może on również obniżyć śródroczną bądź końcoworoczną ocenę z zachowania.
8. Karom podlegają następujące zachowania:
1) zakłócanie toku lekcji,
2)częste spóźnianie się,
3) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia,
4) stosowanie przemocy, wymuszenia, agresja słowna,
5) przejawy wulgarności w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
6) chuligańskie wybryki,
7) niszczenie mienia ( w tym niszczenie dekoracji, pisanie po ścianach, ławkach itp.),
8) nieprzestrzeganie zasad używania telefonu komórkowego,
9) palenie papierosów w szkole i na terenie przyszkolnym,
10) kradzieże w szkole,
11) picie alkoholu, używanie substancji uzależniających,
12) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych.
9. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy:
a) 2 uwagi za zakłócanie toku lekcji oraz zajęć świetlicowych,
b) 5 godzin nieusprawiedliwionych,
c) 5 spóźnień,
d) dwukrotne użycie telefonu komórkowego podczas zajęć,
e) jednorazowe palenie papierosów,
f) jednorazowe niszczenie mienia,
g) udział w bójce,
h) używanie wulgaryzmów, przezywanie,
i) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych,
j) brak pomocy i przyborów na zajęciach.
2) nagana wychowawcy:
a) 5 uwag za zakłócanie toku lekcji oraz zajęć świetlicowych,
b) 10 godzin nieusprawiedliwionych,
c) 8 spóźnień,
d) trzykrotne użycie telefonu komórkowego podczas zajęć,
e) dwukrotne palenie papierosów,
f) niszczenie mienia,
g) używanie wulgaryzmów i innych przejawów agresji słownej,
h) stosowanie przemocy,
i) jednorazowa kradzież na terenie szkoły (z równoczesnym poinformowaniem dyrektora szkoły),
j) jednorazowe wymuszenie względem kolegów (z równoczesnym poinformowaniem Dyrektora).
3) nagana Dyrektora:
a) 8 uwag za zakłócanie toku zajęć,
b) 20 godzin nieusprawiedliwionych, c) 20 spóźnień,
d) pięciokrotne użycie telefonu komórkowego,
e) trzykrotne palenie papierosów,
f) kilkakrotne niszczenie mienia,
g) stosowanie przemocy,
h) kradzież,
i) wymuszenie względem kolegów w szkole,
j) przebywanie w szkole pod wpływem substancji uzależniających, stosowanie tych środków podczas imprez szkolnych.
4) Przeniesienie do innej szkoły (gdy pomimo stosowanych działań wychowawczych nie nastąpiła poprawa):
a) skumulowanie negatywnych zachowań, o których mowa w ust. 8,
b) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi,
c) stosowanie szantażu, grożenie kolegom, nauczycielom,
d) rozprowadzanie środków uzależniających, materiałów pornograficznych,
e) inne formy demoralizacji.
10. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uczestniczenia w postępowaniu wyjaśniającym okoliczności karanych zachowań.
11. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora.
12. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
13. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.