Dane o szkole


Informacje o szkole

Nazwa Szkoły: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

Adres:Pobiedno 105

 38 – 505 Bukowsko,
telefon: (13) 4675300
fax: (13) 4675300
e-mail: zspobiedno@edu.bukowsko.pl 

Godziny pracy:

  • Gabinet dyrektora   7.00 - 15.00
  • Sekretariat             7.00 - 15.00

Organ prowadzący szkołę: Gmina Bukowsko.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Organizacja i sprawowane funkcje

Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Wojtuszewska Cap

Wicedyrektor; mgr Wioletta Przyboś

Pedagog szkolny:  mgr Barbara Ciepły
 W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie, zwanego dalej szkołą wchodzą:
  - Szkoła Podstawowa w Pobiednie

- Samorządowe Przedszkole w Pobiednie
 
 Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Pobiedno, Dudyńce, Zboiska, Wolica. Do szkoły uczęszczają również dzieci i młodzież z Markowiec, a także z Pisarowiec, Prusieka i z Sanoczka. Rokrocznie kształci się tutaj około 230 uczniów. Wiedzę zdobywają pod kierunkiem nauczycieli. Szkołę obsługują pracownicy administracji i obsługi.


  Baza lokalowa szkoły

Nauka odbywa się w dwóch budynkach zlokalizowanych blisko siebie:
• w budynku głównym
- kształcą się uczniowie klas 1 - 8 Szkoły Podstawowej
• w budynku "C" obok Domu Kultury
 - odbywają się zajęcia oddziałów przedszkolnych (3, 4, 5 i 6-latki) , mieści się tam również świetlica szkolna wraz z pomieszczeniami kuchennymi.
Szkoła posiada salę gimnastyczną, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z ICIM.
Baza dydaktyczna pozwala na to, że zajęcia edukacyjne odbywają się tylko na jedną zmianę
i kończą przeważnie około 1400.

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
 a w szczególności:
1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
w warunkach poszanowania i godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawartych w programach nauczania oraz poznawanie wymaganych pojęć na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wyboru zawodu.
4. Stwarza przyjazny klimat w szkole i pomaga dzieciom i młodzieży w dobrym funkcjonowaniu w systemie szkolnym.
5. Rozbudza twórcze postawy wobec siebie i świata.
6. Wdraża poszanowanie dorobku ludzkości w zakresie kultury i cywilizacji.
7. Kształtuje poszanowanie i tolerancję dla innych kultur i narodów.
8. Rozwija łączność z dziedzictwem poprzednich pokoleń.
9. Kształtuje środowisko wychowawcze poprzez pracę oświatową wśród rodziców.
10. Emocjonalnie i racjonalnie wiąże uczniów z Ojczyzną i ideą pokojowego współistnienia
i współpracy.
11. Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną.
12. Sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą.
13. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży i dzieci oraz kształtuje postawy wobec ochrony środowiska.